15. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH FYZIKOV

SVETOVÝ ROK FYZIKY

 

 

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Česká fyzikální společnost JČMF

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Areál ústavov SAV v Košiciach

5. – 8. september 2005

 

Pokračovanie série tradičných stretnutí slovenských a českých fyzikov sa koná v Svetovom roku fyziky, ktorým si pripomíname sté výročie “annus mirabilis”. Stretneme sa v Košiciach zároveň po opätovnom symbolickom zjednotení vzhľadom na členstvo v EÚ. Konferencia si kladie za cieľ predstaviť pokrok dosiahnutý od konferencie v Plzni v roku 2002, dosiahnutú úroveň a najnovšie výsledky bádania v odboroch fyziky pestovaných v našich krajinách, ako aj vo fyzike vôbec. Vzhľadom na nové podmienky by sa mala pokúsiť hľadať odpovede na otázky o postavení fyziky a perspektívach jej ďalšieho rozvoja. Tomu bude zodpovedať aj program konferencie, s ťažiskom na plenárnych prednáškach a prehľadových prednáškach, ktoré odznejú na zasadaniach v sekciách. Sekcie budú v rámci možností odrážať štruktúru odborných skupín SFS a FVS JČMF a bude v nich priestor na prezentovanie pôvodných výsledkov v kratších referátoch alebo na výveskách.

Predbežne sa počíta s týmito tematickými okruhmi:

Časový rozvrh

Plenárne prednášky budú trvať 45 minút, vybrané prednášky v sekciách 40 minút, ostatné referáty 20 minút aj s diskusiou. Vzhľadom na obmedzený časový priestor a očakávaný veľký počet príspevkov väčšina z nich, zameraná na vedecko-výskumné aktivity na jednotlivých pracoviskách bude prezentovaná na výveskách. K dispozícii budú panely s rozmermi približne 1,2 m x 1,2 m.

Publikácie

Účastníci dostanú pri registrácii zborník abstraktov. Po konferencii bude vydaný recenzovaný zborník v anglickom jazyku, ktorý bude obsahovať plenárne prednášky a ostatné príspevky prezentované na konferencii. Príspevky budú recenzované počas konferencie. Inštrukcie na prípravu rukopisov budú priložené k druhému oznamu. Zborník dostanú všetci riadne registrovaní účastníci. Obmedzený počet výtlačkov bude možné objednať aj dodatočne.

Miesto a čas konania konferencie

Hlavná časť konferencie sa bude konať v priestoroch v areáli ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach. Niektoré paralelné sekcie budú prebiehať v priestoroch PF UPJŠ v susednej Botanickej záhrade. Začne sa v pondelok 5. 9. poobede (registrácia od 9:00) a skončí sa vo štvrtok 8. 9. poobede. Počas nej sa uskutočnia aj valné zhromaždenia Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Českej fyzikální společnosti JČMF. V stredu poobede je predpokladaný spoločenský program v Košiciach. Možno očakávať príjemné počasie - dobrá príležitosť pre účasť rodinných príslušníkov.

Konferenčný poplatok (detaily platby budú zverejnené neskôr)

Členovia SFS, ČFS JČMF, JSMF a JČMF: 2000 SK

ostatní účastníci: 2200 SK

(V poplatku je zahrnutá aj cena zborníka.)

po 30. 6. bude poplatok zvýšený o 200 SK.

Sprevádzajúce osoby: 500 SK

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie bude zabezpečené v dvojposteľových izbách na vysokoškolskom internáte. Predpokladaná cena je 400 SK/noc. Predpokladaná cena celodennej stravy je 240 SK.

Predbežná registrácia

Predbežná registrácia nie je nutná podmienka účasti na konferencii, ale druhý oznam bude zaslaný len tým záujemcom, ktorí včas zašlú pripojenú predbežnú prihlášku. Treba na nej vyznačiť svoj záujem o prezentáciu príspevku, jeho predpokladaný názov, navrhované zaradenie do niektorého tematického okruhu a preferovanú formu prezentácie, ako aj návrhy na plenárne, resp. prehľadové prednášky do sekcií. Predbežnú prihlášku pošlite prednostne e-mailom na adresu: fyzisfs@savba.sk

alebo normálnou poštou na adresu:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Dúbravská cesta 9

845 27 Bratislava 45

Slovenská republika

Dôležité termíny:

 Odoslanie predbežnej prihlášky

 

28. 2. 2005

 Rozoslanie druhého oznamu

 

1. 4. 2005

 Odoslanie abstraktov prihlásených príspevkov e-mailom na adresu: reiffers@saske.sk. Pokyny budú k dispozícii na tejto WWW stránke SFS

 

30. 5. 2005

 Potvrdenie prijatia príspevku:

 

15. 6. 2005

 Záväzná prihláškaon line a riadny termín zaplatenia poplatkov. Pokyny sú pri on line registrácii

 

30. 6. 2005

 Rozoslanie tretieho oznamu

 

31. 7. 2005

 Odoslanie príspevkov do zborníka e-mailom e-mailom na adresu: jkovac@saske.sk. Pokyny budú k dispozícii na tejto WWW stránke SFS

 

30. 8. 2005

Podpory:

Organizátori a SFS budú môcť poskytnúť obmedzenému počtu mladých fyzikov finančnú podporu v podobe odpustenia konferenčného poplatku. O podporu treba požiadať do 30. 5. 2005. Žiadosti by mali byť odporúčané vedúcim pracoviska alebo iným renomovaným fyzikom.

Organizačný výbor:

J. Staníček (predseda – FMFI UK, Bratislava), J. Boháčik (hospodár – FÚ SAV, Bratislava), P. Bydžovský (ÚJF AV ČR, Řež), A. Cieply (ÚJF AV ČR, Řež), J. Dittrich (ÚJF AV ČR, Řež), D. Krupa (FÚ SAV, Bratislava), M. Reiffers (ÚEF SAV, Košice)

Programový výbor:

D. Krupa (predseda - FÚ SAV, Bratislava), D. Barančok (FEI STU, Bratislava), J. Dittrich (ÚJF AV ČR, Řež), V. Dvořák (FzÚ AV ČR, Praha), A. Feher (PF UPJŠ, Košice), V. Karas (MFF KU, Praha), J. Peřina (PF UP, Olomouc), M. Reiffers (ÚEF SAV, Košice), L. Skrbek (FzÚ AV ČR, Praha), J. Staníček (FMFI UK, Bratislava), M. Timko (ÚEF SAV, Košice), A. Valkárová (MFF KU, Praha)

Informácie na Internete: Aktuálne informácie budú dostupné na internetovej stránke SFS http://sfs.savba.sk/semslov.html

Download-y:

Záväzná prihláška

 (v príprave)

Objednávka stravy a ubytovania

 

Pokyny na prípravu abstraktov do zborníka vo formáte Word 97, resp. RTF

 

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word 97, resp. RTF

 

Doc.RNDr. Jaroslav Staníček,CSc.

predseda SFS

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK

Mlynská dolina F-1

842 48 Bratislava

tel.: 02 / 60 29 54 54, e-mail: stanicek@fmph.uniba.sk