18. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH FYZIKOV

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

6. – 9. september 2010

    

Organizáciou 18. konferencie slovenských fyzikov chce Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračovať v tradícii týchto konferencií a prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyvu na spoločnosť a významu pre výučbu fyziky. Dôležité sú tiež témy, ktoré zaujímajú fyzikálnu obec na Slovensku ako sú účasť na vytváraní spoločného európskeho výskumného priestoru, využívanie nových grantových nástrojov (najmä APVV a štrukturálne fondy) a účasť na 7. rámcovom programe EÚ. V tejto súvislosti apelujeme na vedúcich fyzikálnych pracovísk, aby sa osobne zúčastnili na konferencii a povzbudili k účasti aj všetkých pracovníkov, ktorí budú schopní kvalifikovane poskytnúť prehľad o projektoch riešených na Vašich pracoviskách. Študenti a doktorandi takto získajú dôležité informácie pre svoj odborný rast, učitelia zase inšpiráciu do pedagogickej práce.

Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku, aby o svojej práci a výsledkoch mohli informovať slovenskú fyzikálnu obec v čo najširšom rozsahu. Konferencie slovenských fyzikov sa za posledné roky stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl spolu s fyzikmi pracujúcimi vo výskume, preto sú významným nástrojom individuálneho odborného rastu a vzájomnej informovanosti.

Prostredníctvom sekcií venovaných výsledkom získaným v rámci jednotlivých fyzikálnych odborov, konferencia vytvára priestor na prezentáciu vlastných výsledkov. Významnou súčasťou konferencie bude aj zasadnutie pedagogickej sekcie, ktoré bude venované prezentácii tvorivých metód výučby a prenosu výsledkov výskumu do pedagogickej praxe.

Organizácia: Konferencia sa začne v pondelok na obed a skončí sa vo štvrtok poobede. Na konferencii odznie viacero plenárnych prednášok venovaných prehľadu z vybraných, dynamicky sa rozvíjajúcich odborov fyziky. Aby sa poskytla príležitosť na čo najširšiu ústnu prezentáciu riešených projektov a dosiahnutých výsledkov, rokovanie sa bude konať aj v paralelných sekciách, sústreďujúcich príbuzné odborné skupiny. Plenárne prednášky budú trvať 40 minút, referáty v sekciách 20 minút, v oboch prípadoch je to vrátane diskusie. Okrem prednášok bude na konferencii organizovaná aj posterová sekcia. Ako je už tradíciou, priestor dostanú aj víťazi Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov. Počas konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie SFS.

Rámcový program:

Pondelok:

Otvorenie konferencie

 

 

Plenárne prednášky

 

 

Valné zhromaždenie SFS

 

 

Uvítacia párty

 

Utorok:

Plenárne prednášky

 

 

Zasadnutia odborných sekcií

 

Streda:

Plenárne prednášky

 

 

Vystúpenia víťazov súťaže vedeckých prác mladých fyzikov

 

 

Posterová sekcia

 

 

Zasadnutia odborných sekcií

 

 

Spoločenský večer

 

Štvrtok:

Plenárne prednášky

 

 

Zasadnutia odborných sekcií

 

Publikácie:

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku

Ubytovanie a stravovanie:

je možné na internáte a v penziónoch v Banskej Bystrici, bližšie informácie budú v aktuálnom ozname

Konferenčný poplatok:

členovia SFS a JSMF 85,- €, ostatní 95,- €, platba po termíne, alebo na mieste, sa zvyšuje o 10,- €.

Dôležité termíny:

 

2. oznam

15.4.2010

 

záväzná prihláška e-mailom (názov príspevku, objednávka na stravu a ubytovanie), zaplatenie konferenčného poplatku, ubytovania a stravy 

30.6.2010

3. oznam

31.7.2010

odoslanie príspevkov do zborníka e-mailom na adresu: reiffers@saske.sk. Pokyny budú k dispozícii na tejto WWW stránke SFS

30.8.2010

 

Podpory:

Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu stredoškolských profesorov a mladých fyzikov, SFS bude môcť udeliť zľavu na konferenčný poplatok viacerým mladým fyzikom do 35 rokov a stredoškolským profesorom, ak o to požiadajú. Žiadosti odporúčané vedúcim pracoviska alebo iným renomovaným fyzikom treba poslať na adresu sfs@savba.sk, do 1.6.2010.

Účastnícky poplatok

(konferenčný poplatok, ubytovanie a strava): zašlite na číslo účtu 2662110021/1100, Tatra banka, Bratislava, názov účtu: Slovenská fyzikálna spoločnosť. Konštantný symbol: 0308. Ako variabilný symbol uveďte svoje meno.

Organizačný výbor:

M.Reiffers (predseda), J.Staníček, D.Krupa, J.Boháčik, B.Tomášik

Programový výbor:

M.Timko (predseda), M.Reiffers, J.Staníček, D.Krupa, P.Bury

Miestny organizačný výbor:

B. Tomášik (predseda), A. Danihelová

Poradný vedecký zbor

Š.Luby (predseda), L.Vozár, J.Slabeycius, A.Danihelová, Vajda, S.Holec, J.Boďa, P.Sovák, P.Bury, L.Brimich, K.Fröhlich, K.Flachbart, I.Štich, J.Svoreň

Informácie na Internete: Aktuálne informácie budú dostupné na internetovej stránke SFS http://sfs.sav.sk

Download-y:

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word, resp. RTF

 

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

 

 

doc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

predseda SFS

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Watsonova 47

043 53 Košice

tel.: 055 / 622 8158, e-mail: reiffers@saske.sk