18. konferencia slovenských fyzikov

 

6. - 9. september 2010

 

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Plenárne prednášky na 18. KSF

1. Karel Šafařík, ÚEF SAV Košice, CERN, Proton-proton collisions at LHC as seen by ALICE detector
2. Evgeni Kolomeitsev, UMB Banská Bystrica, Physics of neutron stars
3. Dušan Velič, PF UK Bratislava, 4D štrukturálna dynamika: časovo rozlíšená laserová spektroskopia a priestorová hmotnostná spektrometria
4. Ivan Štich, FU SAV Bratislava, Simulácie vlastností materiálov
5. Tomáš Jungwirth, FU AVČR Praha, Magneticke nanostruktury, spintronika
6. Alžbeta Orendáčová, PF UPJŠ Košice, Quantum effects in low-dimensional organometallic magnets with spin 1
7. Karel Saksl, UMV SAV Košice, Využitie synchrotronného žiarenia vo fyzike tuhých látok
8. Jozef. Urban, PF UPJŠ Košice, Experiment GEM, Ústav jadrovej fyziky, Julich, Nemecko
9. Peter Skyba, UEF SAV Košice, Bose-Einstein condensation of magnons in superfluid 3H
10. Vladimír Lisý, TU Košice, Zvláštnosti Brownovho pohybu
11. Slavomír Tuleja, Gymnázium Humenné, Skúsenosti s metódou Just-in-Time Teaching (JiTT) vo vyučovaní fyziky na gymnáziu
12. Daniel Nagaj, FU SAV Centrum pre výskum kvantovej informácie, Prednáška o kvantových informáciách

 

 

2.     O Z N A M

 

 

Všetky dôležité informácie, údaje a termíny sú uvedené v 1. ozname o konaní 18. konferencie slovenských fyzikov na  internetovej stránke Slovenskej fyzikálnej spoločnosti:     http://sfs.sav.sk/

 

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 30. júna 2010.


V prílohe je vzor abstraktu, ktorý posielajte elektronicky na adresu: timko@saske.sk  

 

Prihlášky a príspevky obdržané po tomto termíne budú zaradené do programu iba v prípade, že v programe ešte zostane časový priestor. Každý aktívny účastník konferencie, ktorý sa prihlási s prednáškou alebo s posterom, dostane elektronickou formou na e-mailovú adresu oznam o zaradení jeho príspevku a o časovej dĺžke krátkej prednášky ústneho príspevku.

 

Registrácia je pri príchode a konferencia sa bude konať v aule na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10 v Banskej Bystrici.

 

Ubytovanie je rezervované :

 

- na internáte (20,-EUR/1 noc, single, bez raňajok alebo 10,-EUR/1 noc, double, bez raňajok)

- v penziónoch Kúria, J. Bakossa 4, Moyzes, nám Š. Moyzesa 2 a Art pension dans le parc, Tajovského ul. (35,-EUR/1 noc, single, s raňajkami v cene alebo 26,- EUR/1 noc, double, s raňajkami v cene). Obedy v cene 3,-EUR sa budú podávať na rektoráte Univerzity Mateja Bela.    

 

Prihlásiť sa bude možné na stránke Slovenskej fyzikálnej spoločnosti v blízkej budúcnosti s termínom ukončenia do 30.6.2010.

Termín zaplatenia je 15.7.2010.

Taktiež pripomíname, že termín odoslania príspevkov do zborníka je 30.8.2010.

 

V prípade nejasností, môžete získať ďalšie informácie na e-adrese Slovenskej fyzikálnej spoloènosti: sfs@savba.sk