Festival fyziky


apríl 2012  •   apríl 2011  •   máj 2010  •   apríl 2009  •   jún 2008


Tvorivý učiteľ fyziky V


Aktuálne potreby informačnej spoločnosti si vyžadujú strategickú zmenu v prírodovednom vzdelávaní. Do popredia sa dostávajú interaktívne vyučovacie metódy, najmä bádateľsky orientované. Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) združujúca ľudí z výskumných aj pedagogických pracovísk sa sústavne venuje prenosu najnovších prírodovedných poznatkov z výskumu do pedagogického procesu tvorivým spôsobom. Pracoviská pripravujúce budúcich učiteľov v spolupráci s učiteľmi základných a stredných škôl sa snažia inovovať a aplikovať vzdelávacie metódy smerujúce k aktívnemu poznávaniu, pochopeniu podstaty javov a rozvíjaniu kľúčových zručností využiteľných v celoživotnom vzdelávaní.
Predkladaná publikácia vznikla v spolupráci učiteľov zo škôl a univerzít s poprednými vedeckými pracovníkmi z univerzít a Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších poznatkov.
Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli významné európske výskumné inštitúcie (CERN, ESA, ESO, ILL a ESFR) prostredníctvom európskeho projektu Science on Stage a Európskej fyzikálnej spoločnosti. Z domácich vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcii sa popri ústavoch SAV (FÚ a GFÚ Bratislava, ÚEF Košice) na spolupráci a spoluorganizácii zúčastňujú PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave, ďalej Spoločnosť pre vedu a vzdelávanie PANSOPHIA n.o., Pedagogická sekcia JSMF, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a iné.
Grantovú podporu poskytla agentúra APVV prostredníctvom LPP projektov: LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko, LPP- 0059-09 Odhalenie tajov mikrosveta a Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV.Festival je organizovaný Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.SFS

http://sfs.sav.sk/