Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home

  Štatút čestného členstva SFS

  1) Čestným členom sa môže stať významný pedagogický, vedecký alebo odborný pracovník vo fyzike, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj fyziky alebo o činnosť SFS.

  2) Čestné členstvo sa udeľuje prevažne členom SFS, ktorí sa svojou prácou v SFS obzvlášť zaslúžili o napĺňanie poslania a cieľov SFS.

  3) Čestné členstvo môže byť udelené aj zahraničnému fyzikovi, pokiaľ sa zaslúžil o rozvoj spolupráce so SFS.

  4) Čestným členom SFS sú poskytnuté tieto výhody:

  • Čestný člen neplatí povinné členské príspevky

  • Čestný člen má nárok dostávať bezplatne Europhysics News

  • Čestné členstvo sa berie do úvahy pri žiadostiach o podpory účasti na vedeckých podujatiach.

  5) Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie SFS.

  Štatút čestného členstva SFS schválilo valné zhromaždenie SFS dňa 12.10.2004.
  Štatút medaily SFS

  1) Medaila SFS (ďalej len medaila) sa udeľuje ako ocenenie celkového prínosu pre fyziku na Slovensku.


  2) Medaila sa udeľuje aj odborníkom mimo SFS a zo zahraničia, najmä v prípade mimoriadnych zásluh o SFS alebo o rozvoj fyziky.


  3) Medaila môže byť udelená aj osobám, ktoré nepracujú vo fyzike, ale podstatným spôsobom prispeli k jej rozvoju a jej propagácii v spoločnosti.


  4) Medailu udeľuje valné zhromaždenie SFS.


  Štatút medaily SFS schválilo valné zhromaždenie SFS dňa 12.10.2004.  Štatút ceny SFS

  1) Cena SFS (ďalej len cena) sa udeľuje za vedecký prínos vo fyzike, za významné výsledky vo fyzike dosiahnuté v oblasti základného fyzikálneho výskumu, prípadne za významné aplikácie fyzikálnych poznatkov.


  2) Cena môže byť udelená rovnako domácemu ako aj zahraničnému fyzikovi.


  3) Cena pozostáva z diplomu a môže byť spojená s peňažnou odmenou.


  4) Cenu udeľuje valné zhromaždenie SFS.


  Štatút ceny SFS schválilo valné zhromaždenie SFS dňa 12.10.2004.


 • Zásady udeľovania vyznamenaní SFS