Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home

  Slovenská fyzikálna spoločnosť - Štruktúra


  Názov Slovenská fyzikálna spoločnosť
  Právna forma Občianske združenie
  Dátum vzniku Registrácia na MV SR 6.12.1993
  Sídlo Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45
  IČO 30814171
  DIČ 2020890784
  Bankové spojenie 2666080050/1100
  Telefón +421 2 59410 514
  e-mail sfs@savba.sk
  www sfs.sav.sk
  Členstvo 354 členov
  Orgány valné zhromaždenie, výbor, predsedníctvo, revízna komisia
  Štatutárny zástupca RNDr. Igor Túnyi, DrSc.


  Slovenská fyzikálna spoločnosť - Činnosť


  Medzinárodné aktivity Členstvo v Európskej fyzikálnej spoločnosti
  Zmluvy o spolupráci:
  Americká fyzikálna spoločnosť, Česká fyzikálna spoločnosť,
  Maďarská fyzikálna spoločnosť, Nemecká fyzikálna spoločnosť,
  Poľská fyzikálna spoločnosť, Rakúska fyzikálna spoločnosť
  Konferencie Konferencie slovenských fyzikov – ročne
  Konferencie slovenských a českých fyzikov (každý 3.rok)
  Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou – 10-12 ročne
  Odborné skupiny Odborné skupiny s celoštátnou pôsobnosťou – 19
  Odborné seminárne prednášky, ročne 300–400
  Ceny Čestné členstvo SFS, Cena SFS, Medaila SFS
  Súťaže Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov – ročne
  Publikácie Gradient – informačný bulletin SFS
  Zborníky z vedeckých konferencii
  Odborná literatúra


  Stanovy SFS