Park Angelinum
 • Základné údaje o SFS

 • Kontakt

 • Členstvo v SFS

 • Konferencie a semináre

 • Klub fyzikov v Bratislave

 • Pre učiteľov fyziky

 • Výbor SFS

 • Zasadnutia výboru

 • Gradient-bulletin SFS

 • Ocenenia SFS

 • Poskytovanie podpôr a vyúčtovanie

 • Linky

   NK IUPAP

 • home

  Archívne informácie o konferenciách a seminároch:
  Smolenice 4.-7.5.2010

  Festival Fyziky 2010
  Tvorivý učiteľ fyziky

  Prírodovedecká fakulta UPJŠ
  Fyzikálny ústav SAV
  Pansophia, n.o. - spoločnosť pre vedu a vzdelanie
  Metodicko-pedagogické centrum
  Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
  Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

  Prihláška  6.-9. september 2010

  18. konferencia slovenských fyzikov - 1. oznam

  Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

  Plenárne prednášky + 2. oznam

  Záväzná registrácia a ubytovanie

  MAPKA Miesto konania a ubytovanie

  Zoznam príspevkov: prednášky a postery

  Harmonogram: program konferencie

  Zborník abstraktov: abstrakty z 18 KSF


  9.-19. september 2009

  Štruktúra a stabilita makromolekúl

  6. medzinárodná konferencia, Košice  
  RNDr. Peter Kodyš, CSc.

  Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

  „"Polovodičové polohově citlivé detektory a jejich testování" “
  22. októbra 2008 o 14,00 hod.
  zasadačka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK (F1/377), Mlynská dolina, Bratislava.

  Dr.Tomas Blazek  „LHC- prečo a načo“


  Pozvánka na prednášku

  21.10. 2008 o 14:00
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynska dolina, poslucharen F1

  Prof. Klaus Wetzig

  IFW Dresden, Nemecko

  „Ion Beam Research in Materials Science“


  Pozvánka na prednášku

  26-30 máj 2008
  Materialovotechnologická fakulta STU v Trnave

  16. Konference českých a slovenských fyziků

  Hradec Králové, 8. - 12.9. 2008

  16kcsf.uhk.cz

  Geofyzikálny ústav SAV Fakulta architektúry, STU

  „Zázraky exodu a fyzika“


  Pozvánka na prednášku

  Dimenzie vedy a duchovna
  utorok 26 februára 2008, 15.00 hod.
  Štefániková ul. 49, Bratislava  RNDr. Igor Túnyi, CSc.

  Geofyzikálny ústav SAV Fakulta architektúry, STU

  „Zázraky exodu a fyzika“


  Pozvánka na prednášku

  Dimenzie vedy a duchovna
  utorok 26 februára 2008, 15.00 hod.
  Štefániková ul. 49, Bratislava  Ing. Arch. Ján Komrska, CSc.

  Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry, STU

  „Tvorba priestoru a etika“


  Pozvánka na prednášku

  Dimenzie vedy a duchovna
  utorok 29 januára 2008, 15.00 hod.
  Štefániková ul. 49, Bratislava


  Ing. Pavel Lamačka, PhD

  HiSys, s.r.o. , Bratislava

  „Viera – špecifický spôsob spracovania informácie“


  Pozvánka na prednášku
  Dimenzie vedy a duchovna
  utorok 20. novembra 2007 o 15.00
  Štefániková ul. 49, Bratislava  Professor Richard Carhart

  University of Illinois, Chicago

  „Difficult Questions on the Boundary of Science and Christian Faith“


  Pozvánka na prednášku

  Dimenzie vedy a duchovna
  utorok 30. októbra 2007 o 15.00
  Štefániková ul. 49, Bratislava


  13th Czech and Slovak Conference on Magnetism CSMAG'07
  9.-12. July 2007 Košice, Slovakia
  csmag.science.upjs.sk  RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.

  „Etické napätie medzi rozumom a vierou“


  Pozvánka na prednášku

  Dimenzie vedy a duchovna
  pondelok, 24. septembra 2007 o 15.00
  Štefániková ul. 49, Bratislava


  11.-14. september 2006

  15. konferencia slovenských fyzikov

  Stará Lesná, ACADEMIA, Slovenská republika 

  ARCHÍV